Let op geld lenen kost ook geld

GEBRUIKERSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

De eigenaar van deze website en aldus de verantwoordelijke voor de behandeling van de persoonsgegevens via deze website is:

FSD GROUP BVBA
PAAPSEMLAAN 11 B9
1070 ANDERLECHT
België
E-mail: info@creditbelgium.be 
Tel: 0032/2.502.96.79
Fax: 0032/2 502. 65.73

TOEPASSING VAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze algemene gebruiksvoorwaarden gelden voor alle bezoekers die een website van FSD GROUP betreden, van waar ook en voor om het even welke reden dan ook. Door deze website te bezoeken erkent u kennis te hebben genomen van deze algemene gebruiksvoorwaarden en deze te aanvaarden. Indien u niet akkoord zou gaan met onze algemene gebruiksvoorwaarden, gelieve deze website te verlaten en niet verder te raadplegen. FSD GROUP behoudt zich het recht de algemene gebruiksvoorwaarden te allen tijde te kunnen wijzigen. Gelieve te noteren dat u bij elk nieuw bezoek aan deze website automatisch de gewijzigde gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

FSD Group respecteert uw persoonlijke levenssfeer en verwerkt uw gegevens in overeenstemming met de Wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.
Persoonlijke identificeerbare gegevens worden ons bezorgd ofwel door uzelf, ofwel worden ze verzameld via het gebruik van cookies.

AUTOMATISCH VERZAMELDE NIET-PERSOONLIJKE GEGEVENS

FSD Group heeft het recht om anonieme of geaggregeerde gegevens te verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals bijvoorbeeld uw browser type of IP-adres, het besturingssysteem dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar deze website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

DOELEINDEN

Uw persoonlijke gegevens kunnen door FSD Group gebruikt worden voor volgende doeleinden:

FSD Group heeft het recht om de gegevens die verzameld worden met het oog op het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst, door te geven aan de verzekeringsonderneming voor wie FSD Group als bemiddelaar optreedt.

FSD Group kan uw gegevens eveneens doorgeven aan derde partijen die contractueel met FSD Group verbonden zijn voor het uitvoeren van administratieve taken. In geen geval verkoopt FSD Group uw info aan derden.

EMAIL

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen, gebruikt ons kantoor in een aantal gevallen haar website voor bepaalde algemene informatieverstrekking aan haar klanten. Ons kantoor gaat ervan uit dat informatieverstrekking in deze vorm past in de context waarin wij met onze klanten zaken doen of gaan doen, als bewezen is dat u als klant regelmatig toegang heeft tot het internet. Het feit dat u als klant een e-mailadres opgeeft om met ons kantoor zaken te doen, geldt volgens de wet als bewijs dat u als klant regelmatig toegang heeft tot het internet.
Indien u uw e-mailadres opgeeft, kan FSD Group dit gebruiken om met u te communiceren en om u te informeren, publiciteit te sturen en/of over een eventuele kredietaanvraag en/of over uw lopende kredieten. FSD Group stuurt u enkel publiciteit per e-mail indien u daartoe uitdrukkelijk de toestemming heeft gegeven.

VERBETERING EN VERZET

U hebt het recht om uw gegevens in te kijken en om foutieve informatie te laten verbeteren. U hebt ook het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor publicitaire doeleinden. Indien u gebruik wil maken van uw rechten van inzage, verbetering of verzet, kan u ons een mail sturen (info@creditbelgium.be), samen met een kopie van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart.

COOKIES

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller te laten verlopen, en om deze site te personaliseren volgens uw persoonlijke voorkeuren. Cookies kunnen niet gelezen worden door een andere website dan diegene die ze heeft aangemaakt. De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen, alsook u te laten waarschuwen telkens er gebruik gemaakt wordt van een cookie. Het verwerpen van het gebruik van cookies kan de optimale navigatie op de site in het gedrang brengen. Gelieve de helpfunctie van uw browser te raadplegen voor bijkomende informatie.

BEVEILIGING

Uw persoonsgegevens worden bewaard op beveiligde servers. Wij beschikken over beveiligingscontroles teneinde ongeoorloofde toegang tot en misbruik van uw persoonsgegevens te vermijden. Het aantal personen die over toegang beschikt tot uw persoonsgegevens wordt beperkt.

WIJZIGINGEN

De inhoud van dit privacybeleid kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd in functie van gewijzigde of nieuwe regelgeving. U wordt daarom verzocht deze pagina regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van de meest recente versie.

INHOUD VAN DEZE WEBSITE

De informatie op onze website is enkel ter informatie. Uiteraard is deze informatie nooit aangepast aan uw specifieke behoeften of omstandigheden. Daarom kan de informatie die op deze website ter beschikking wordt gesteld niet dienen als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker. FSD Group kan dan ook nooit aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze website.

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

De inhoud van deze website, met inbegrip van alle teksten, nieuwsberichten, .pdf bestanden, beeldmateriaal, afbeeldingen, foto’s, schetsen, overzichten, product- en bedrijfsnamen, logo’s en andere zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan FSD Group  of rechthoudende derden. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze is uitdrukkelijk verboden. Reproductie voor privégebruik of niet-commerciële doeleinden is toegelaten, mits vermelding van deze website als bron en zonder aanpassingen aan de inhoud.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website. Enkel de rechtbanken van het arrondissement R.P.R. Brussel zijn bevoegd in geval van geschil.