Let op geld lenen kost ook geld

Belangenconflictenbeleid

1. FSD Group bvba

Maatschappelijke zetel:  Paapsemlaan 11 B bus 9 te 1070 Anderlecht
Vestigingen:

(BE) Paapsemlaan 11 B bus 9 te 1070 Anderlecht
(LU) Rue de Hollerich, 123 – L1741 Luxembourg 

Telefoon:

(BE) = 02/502.96.79
(LU) = 00352/2736231

Fax:

(BE)= 02/502.65.73
(LU) = 00352/27489356

E-mail: 

info@creditbelgium.be
info@geldlenen.be
info@pretplus.be
info@kredietservice.be
info@hypodirect.be
info@creditservice.lu

Ondernemingsnummer: · RPR Brussel BTW (BE) 0820.116.984

2. Context

FSD Group BVBA is een dienstverlener in verzekeringen. In deze hoedanigheid moet zij de AssurMiFID-gedragsregels respecteren. Verder zet FSD Group BVBA zich in op een billijke, loyale en professionele manier voor het belang van haar cliënten. Deze gedragsregel wordt ook de MiFID-grondwet genoemd.

In het kader van AssurMifid-gedragregels moet zij een belangenconflictenbeleid opstellen en implementeren. 

FSD Group BVBA moet aan al haar cliënten een samenvatting van dit beleid bezorgen. Zij mag dit doen op papier of via een verwijzing naar haar website.

In haar belangenconflictenbeleid moet FSD Group BVBA alle mogelijke belangenconflicten die zich kunnen voordoen tussen haar cliënten onderling en tussen haar medewerkers en haar cliënten oplijsten. 

Het belangenconflictenbeleid van FSD Group BVBA werd goedgekeurd door haar Raad van Bestuur. 

De toegepaste principes

Op basis van de Europese richtlijn, MiFID genaamd (Market in Financial Instruments Directive) moet FSD Group BVBA haar eigen belangenconflictenbeleid opstellen, implementeren en mededelen aan haar cliënten.

Deze MiFID-richtlijn werd omgezet in Belgische wetgeving door de Twin Peaks II-wet van 30 juli 2013 en het uitvoeringsbesluit opgenomen in het Koninklijk Besluit van 21 februari 2014 in verband met het belangenconflictenbeleid van dienstverleners in verzekeringen.

De Twin Peaks II-wet, samen met de meeste van zijn Koninklijke besluiten, is van toepassing op het Belgische grondgebied sinds 30 april 2014.

Een belangenconflict ontstaat als er tijdens een verzekeringsbemiddelingsdienst uitgevoerd door FSD Group BVBA een tegengesteld belang is tussen het belang van FSD Group BVBA en/of dat van één van haar cliënten of tussen de belangen van één of meerdere van haar cliënten onderling.

In het koninklijk besluit staat duidelijk dat de fundamentele gedragsregel MiFID steeds moet gerespecteerd worden als er zich een belangenconflict voordoet.

3. Het belangenconflictenbeleid

FSD Group BVBA tracht om de mogelijke belangenconflicten te vermijden.

Bij de uitoefening van hun taken respecteren de medewerkers van FSD Group BVBA de fundamentele gedragsregel van MiFID. Zoals deze gesteld werden in de circulaire opgesteld door de FSMA op 1 september 2015. Deze regels zeggen dat alle dienstverleners en hun medewerkers zich loyaal, billijk en professioneel moeten inzetten in het belang van hun cliënten.

Natuurlijk respecteren de medewerkers van FSD Group BVBA de gebruikelijke regels in verband met integriteit, rechtvaardigheid en onpartigheid in dagelijks handelen.

Om zeker te zijn dat alle medewerkers met deze principes rekening houden, heeft FSD Group BVBA hiervoor eigen procedures opgesteld.

Zo zijn er procedures eigen aan FSD Group BVBA opgesteld voor de volgende situaties:

Door het opstellen van deze procedures wil FSD Group BVBA er alles aandoen om mogelijke belangenconflicten te vermijden en te beheren. Zij past haar organisatie aan waar nodig.

4. Hoe identificeert FSD Group BVBA de belangenconflicten binnen haar werking?

FSD Group BVBA is zich van bewust van het feit dat er belangenconflicten kunnen ontstaan tijdens het uitoefenen van haar taken.

In de wetteksten werd de volgende lijst met een aantal voorbeelden van belangenconflicten opgenomen:

5. Hoe heeft FSD Group BVBA zich georganiseerd om de geïdentificeerde belangenconflicten te vermijden?

FSD Group BVBA heeft een register opgesteld waarin alle onderkende belangenconflicten werden opgelijst.

Op basis van dit register heeft FSD Group BVBA alle maatregelen genomen om deze belangenconflicten te vermijden.

6. Wat gebeurt er als er zich een belangenconflict voordoet dat niet opgenomen is het belangenconflictenregister?

Wanneer een medewerker van FSD Group BVBA vaststelt dat er zich een belangenconflict voordoet, dat hij niet terugvindt in het belangenconflictenregister dan volgt zij de volgende procedure:

Onderstaand schema moet dus gerespecteerd worden.

Het belangenconflict dat het onderwerp geweest is van deze speciale procedure, moet opgenomen worden in het register van belangenconflicten.

7. Het belangenconflictenregister.

In het belangenconflictenregister worden alle geïdentificeerde belangenconflicten opgelijst samen met de organisatorische maartregelen die FSD Group BVBA hiervoor genomen heeft.

De belangenconflicten die zich later zullen manifesteren, zullen hierin ook opgenomen worden.

8. De vergoedingen

In verband met de vergoedingen heeft FSD Group BVBA een afzonderlijk document opgesteld.

VOOR AL UW VRAGEN EN PROBLEMEN KAN U IN EERSTE INSTANTIE TERECHT BIJ ONS KANTOOR.
Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen, te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35. Tel.: 02/547 58 71 – Fax: 02/547 59 75 -  www.ombudsman.as.
Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14, en is terug te vinden op www.fsma.be. Tel: 02/220.52.11, fax: 02/220.52.75